• Home»
  • Announcements »
  • โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติภายใต้กรอบข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่างสาขาการติดต่อสื่อสาร สาขาการศึกษา และสาขาสุขภาพ

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติภายใต้กรอบข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่างสาขาการติดต่อสื่อสาร สาขาการศึกษา และสาขาสุขภาพ

ด้วยประเทศไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับประเทศสหรัฐอเมริกาดำเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติภายใต้กรอบข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative (LMI) English Support Project: Professional Communication Skills for Leaders) ให้แก่ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงของประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย วัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของข้าราชการระดับกลางถึงระดับสูงของประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่างที่ทำงานในสาขาเป้าหมาย 6 สาขา ได้แก่ การศึกษา การติดต่อสื่อสาร สุขภาพ เกษตรกรรม พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปีงบประมาณพ.ศ. 2560 โครงการดังกล่าวมีกำหนดจัดการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน 3 สาขาแรก ได้แก่ สาขาการศึกษา ระหว่างวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2559  สาขาการติดต่อสื่อสารและสาขาสุขภาพ ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2559 ณ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยสาขาการศึกษาปิดรับสมัครภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 
สาขาการติดต่อสื่อสารและสาขาสุขภาพปิดรับสมัครภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 


ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับการอบรมภาษาอังกฤษที่มีความเป็นเฉพาะทางและมีความเข้มข้นรวมทั้งหมด 30 ชั่วโมงในลักษณะ face-to-face ซึ่งจะช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เข้ารับการอบรมให้สื่อสารในการประชุมระดับภูมิภาคและนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำเสนอข้อมูลในสาขาความเชี่ยวชาญของผู้เข้ารับการอบรม นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในงานประชุมจำลอง (LMI-Forum) กับ
นักวิชาการ นักวิจัย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐของกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่างด้วย
ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมการอบรมมีค่าลงทะเบียนคนละ 4,000 บาท โดยขอให้เบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าการอบรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารระดับกลาง/นักวิจัยในหน่วยงานของท่าน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมดังกล่าวและโปรดเสนอชื่อผู้สมัครพร้อมใบสมัครไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เบอร์โทรสาร 0 2354 5570 เพื่อจะได้นำส่งให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกต่อไป

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัครได้ตามลิ้งข้างล่าง

รายละเอียดโครงการสำหรับสาขาการศึกษา:

Seminar 1 Education 2016

ใบสมัครสาขาการศึกษา:

Application-form-Year-5 Education

รายละเอียดโครงการสำหรับสาขาการติดต่อสื่อสาร:

Seminar 1 Connectivity 2016

ใบสมัครสาขาการติดต่อสื่อสาร:

Application-form-Year-5 Connectivity

รายละเอียดโครงการสำหรับสาขาสุขภาพ:

Seminar 1 Health 2016

ใบสมัครสาขาสุขภาพ:

Application-form-Year-5 Health

 

 

 

Comments


Secured By miniOrange