• Home»
  • Downloads »
  • การจัดสรรทุนการศึกษาภายใต้โครงการ Thailand Scholarships ประจำปีการศึกษา 2560

การจัดสรรทุนการศึกษาภายใต้โครงการ Thailand Scholarships ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดการประชุมเตรียมการดำเนินโครงการ Thailand Scholarships ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร่วมกับผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เป็นสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปและมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN-European Academic University Network : ASEA-UNINET) เพื่อหารือและกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใคร่ขอเรียนข้อมูลและสอบถามความประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้

1. การจัดสรรทุน Thailand Scholarships ประจำปีการศึกษา 2560 จะจัดสรรสำหรับชาวกัมพูชา ลาวและเมียนมา โดยผู้สมัครรับทุนจะต้องผ่านการทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เสนอให้ทุนการศึกษาประมาณเดือนพฤษภาคม 2560

2. ผู้ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะครอบคลุมค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าใช้จ่ายรายเดือน (รวมค่าที่พัก) ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน และค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุและสถาบันอุดมศึกษาที่ให้ทุนจะจัดสรรค่าเล่าเรียนให้ตามที่จ่ายจริง

3. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใคร่ขอสอบถามความประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับชาวกัมพูชา ลาวและเมียนมา ภายใต้โครงการ Thailand Scholarships ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและ/หรือปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ ณ สถาบันอุดมศึกษาไทยที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET

4. สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะจัดสรรทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน (รวมค่าที่พัก) อย่างน้อย 10,000 บาท/เดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน อย่างน้อย 4,000 บาท/ปี ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ พร้อมจัดสรรค่าเล่าเรียนให้ตามที่จ่ายจริง และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้ผู้ได้รับทุนผ่านสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 20,000 บาท/คน เป็นจำนวนไม่เกิน 22 ทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

5. ในการเสนอทุนการศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการตามข้อ 3. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใคร่ขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษาระบุรายละเอียดเพิ่มเติมให้ชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไข/รายละเอียดของวุฒิการศึกษาของผู้สมัครที่สามารถสมัครรับทุนได้ในแต่ละสาขาวิชา แบบฟอร์มการเสนอให้ทุนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอความกรุณากรอกแบบฟอร์มการเสนอให้ทุนตามแบบฟอร์ม และจัดส่งแบบฟอร์ม (Hard copy) ดังกล่าวไปสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ทางโทรสารหมายเลข 02-354-5570 พร้อมส่งไฟล์ข้อมูล (Soft file) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ teeratorn.lk@gmail.com ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอทุน

Comments


Secured By miniOrange