Monthly Archives: October 2016

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย Ton Duc Thang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

มหาวิทยาลัย Ton Duc Thang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยในระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วยทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (สอนเป็นภาษาเวียดนาม) จำนวน 10 ทุน และทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 10 ทุน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) สอนเป็นภาษาเวียดนาม จำนวน 5 ทุน และ 2) สอนเป็นภาษาไทย จำนวน 5 ทุน…

การจัดสรรทุนการศึกษาภายใต้โครงการ Thailand Scholarships ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดการประชุมเตรียมการดำเนินโครงการ Thailand Scholarships ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร่วมกับผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เป็นสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปและมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN-European Academic University Network : ASEA-UNINET) เพื่อหารือและกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ นั้น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใคร่ขอเรียนข้อมูลและสอบถามความประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 1. การจัดสรรทุน Thailand Scholarships ประจำปีการศึกษา 2560 จะจัดสรรสำหรับชาวกัมพูชา ลาวและเมียนมา โดยผู้สมัครรับทุนจะต้องผ่านการทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เสนอให้ทุนการศึกษาประมาณเดือนพฤษภาคม 2560 2.…

แบบสำรวจข้อมูลความร่วมมือไทย-ยูนนาน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาให้ข้อมูล ดังนี้ 1. แบบสำรวจข้อมูลและข้อเสนอรูปแบบความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในมณฑลยูนนาน 2. แบบแจ้งความประสงค์การมอบทุนให้แก่นักศึกษาจีนในมณฑลยูนนาน  

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติภายใต้กรอบข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่างสาขาการติดต่อสื่อสาร สาขาการศึกษา และสาขาสุขภาพ

ด้วยประเทศไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับประเทศสหรัฐอเมริกาดำเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติภายใต้กรอบข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative (LMI) English Support Project: Professional Communication Skills for Leaders) ให้แก่ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงของประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย วัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของข้าราชการระดับกลางถึงระดับสูงของประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่างที่ทำงานในสาขาเป้าหมาย 6 สาขา ได้แก่ การศึกษา การติดต่อสื่อสาร สุขภาพ เกษตรกรรม พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ…

2017 DUO-Thailand Fellowship Programme (Second Round)

The Office of the Higher Education Commission (OHEC), Ministry of Education, Thailands is pleased to announce the call for applications of 2017 DUO-Thailand Fellowship Programme (Second Round). The purpose of…

การดำเนินงานด้านทุนของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับสาระของการสัมมนาเรื่อง “การดำเนินงานด้านทุนของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ” เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมไมด้า แอร์พอร์ท กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินงานด้านทุนของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในการนี้ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาในการเสนอแนะหลักสูตรที่เป็นความต้องการของหน่วยงานผู้รับทุน โดยกรอกข้อมูลลงในใบขอรับคำเสนอแนะด้านหลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงานที่แนบมาพร้อมนี้  จึงแจ้งมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวและโปรดส่งแบบพิมพ์ดังกล่าวให้สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง ดาวน์โหลด


Secured By miniOrange