• Home»
  • Announcements »
  • โครงการติดตามและประเมินผล โครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme

โครงการติดตามและประเมินผล โครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทำโครงการติดตามและประเมินผลโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme ระหว่างปีงบประมาณ 2555 – 2559 เพื่อจะได้ทราบถึงผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ ปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการโครงการ และข้อเสนอแนะจากผู้ประสานงานโครงการของสถาบันอุดมศึกษาไทย รวมทั้งเพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพ

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใคร่ขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาที่เคยส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกรอกแบบสอบถามโครงการติดตามและประเมินผลโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme สำหรับผู้ประสานงานโครงการของสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยสามารถดาวน์โหลด แบบสอบถามได้ตามลิ้งข้างล่าง

 แบบสอบถามโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme

ขอได้โปรดส่งแบบสอบถามที่ได้กรอกข้อมูลแล้วไปยัง นางสาวชลธิชา ประทุมทอง สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: chontichaohec@gmail.com หรือโทรสาร 02 354 5570

Comments


Secured By miniOrange