• Home»
  • Announcements »
  • ประกาศรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ SEAMEO SPAFA

ประกาศรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ SEAMEO SPAFA

ศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (SEAMEO Reginal Centre for Archaeology and Fine Arts: SEAMEO SPAFA) ประกาศรับสมัครผู้สนใจเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ SEAMEO SPAFA

ผู้สนใจสมัครเข้ารับคัดเลือกในตำแหน่งข้างต้น โปรดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครไปยังสำนักสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2559

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเสนอชื่อผู้สมัครที่ส่งเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนและจัดส่งถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น

ดาวน์โหลด

Comments


Secured By miniOrange