• Home»
  • News and Events »
  • นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อประเทศไทยและการหารือความร่วมมือระดับอุดมศึกษาไทย-ยูนนาน ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อประเทศไทยและการหารือความร่วมมือระดับอุดมศึกษาไทย-ยูนนาน ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ร่วมกับบริษัท New Oriental Vision Overseas Consulting สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อประเทศไทย ณ โรงแรม Green Lake นครคุนหมิง และร่วมกับกรมการศึกษามณฑลยูนนานจัดกิจกรรมหารือความร่วมมือระดับอุดมศึกษาระหว่างไทย-ยูนนาน
ณ มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน ระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในมณฑลยูนนานให้ขยายตัวและมีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

10 กรกฎาคม 2559: งานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อประเทศไทย

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพร้อมด้วยผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาไทย จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้ร่วมงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อประเทศไทยเพื่อ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลอุดมศึกษาและการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทย ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการศึกษาต่อในประเทศไทยแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองชาวจีนที่เข้าชมงาน โดยมีสถาบันอุดมศึกษาจากประเทศอื่น ๆ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ได้แก่ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา  

ในงานดังกล่าว นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้บรรยายเรื่อง “ประเทศไทย: จุดมุ่งหมายในการศึกษาต่อของคุณ” โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังได้แก่ นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองชาวจีนในนครคุนหมิง จำนวนประมาณ 200 คน

 IMG_5272IMG_5265IMG_5269IMG_5271 

11 กรกฎาคม 2559 : การหารือความร่วมมือระดับอุดมศึกษาระหว่างไทย-ยูนนาน

IMG_5718 IMG_5663 IMG_5775IMG_5285

คณะผู้แทนจากประเทศไทยได้ร่วมหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาในมณฑลยูนนาน ณ มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและหารือความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน โดยมีนายพรภพ อ่วมพิทยา กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงเป็นประธานฝ่ายไทย และนายโจว หรง อธิบดีกรมการศึกษามณฑลยูนนานเป็นประธานฝ่ายจีน ทั้งนี้ กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความร่วมมือไทย - ยูนนาน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ส่งเสริมการศึกษา วิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2) ส่งเสริมการศึกษา วิจัยและพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ปรัชญาและการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 3) ส่งเสริมการทำวิจัยของนักศึกษาในระดับปริญญาเอก โดยการจัดสรรทุนการศึกษา วิจัยให้แก่บุคลากรทางการศึกษาของทั้งสองฝ่าย และ 4) ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาทั้งสองฝ่ายจัดทำหลักสูตรร่วมกันในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่แต่ละฝ่ายมีความเข้มแข็งให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในสาขาดังกล่าว

นอกจากนี้ ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนานยังจัดพื้นที่สำหรับผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาที่ไปร่วมงานดังกล่าวได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศไทย โดยมีผู้ที่สนใจเข้ามาสอบถามข้อมูลเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน

IMG_6229 IMG_6210

ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันคณะผู้แทนจากประเทศไทยนำโดย กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้เดินทางไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ TusKspace ของมหาวิทยาลัยยูนนาน วิทยาเขตเฉิงก้ง ซึ่งเป็นศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยยูนนาน และมีโอกาสไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยยูนนาน วิทยาเขตเฉิงก้ง โดยมีนายหยาง หลิน เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมหาวิทยาลัยยูนนานและคณะให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

5DSR81405DSR8127

 

    

 

Comments


Secured By miniOrange