• Home»
  • News and Events »
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความพร้อมและติดตามความก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษาไทยในการขอรับการรับรองจาก ABET ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความพร้อมและติดตามความก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษาไทยในการขอรับการรับรองจาก ABET ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความพร้อมและติดตามความก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษาไทยในการขอรับ
การรับรองจาก ABET ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2559
ณ ห้องดอยสุเทพ 1-2 โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โดยได้รับเกียรติจากนางอรสา ภาววิมล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นประธานเปิดการประชุม และมีผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตรและมีบทบาทและ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประเมินตนเอง (Self Study Report: SSR) เข้าร่วมการประชุมฯ
เพื่อฝึกปฏิบัติการประเมินหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาไทย
1 2 3

Comments


Secured By miniOrange