Monthly Archives: June 2016

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความพร้อมและติดตามความก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษาไทยในการขอรับการรับรองจาก ABET ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความพร้อมและติดตามความก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษาไทยในการขอรับการรับรองจาก ABET ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2559 ณ ห้องดอยสุเทพ 1-2 โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนางอรสา ภาววิมล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นประธานเปิดการประชุม และมีผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตรและมีบทบาทและรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประเมินตนเอง (Self Study Report: SSR) เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อฝึกปฏิบัติการประเมินหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาไทย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อขอรับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) ในสาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์”

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อขอรับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) ในสาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์" เมื่อวันที่ วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559 ณ อาคาร KX (Knowledge Exchange) เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์…

เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย

เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย วันที่ 10 มิถุนายน 2559โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เอกสาร ไฟล์นำเสนอโดย ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฏ ไฟล์นำเสนอโดย นายทรงศัก สายเชื้อ ไฟล์นำเสนอโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ


Secured By miniOrange