• Home»
  • Announcements »
  • CALL FOR PROPOSALS 2016: โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส

CALL FOR PROPOSALS 2016: โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส

Mobility-postcard_0

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสดำเนินการโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research) มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาความร่วมมือว่าด้วยอุดมศึกษาและการวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนผู้สอน นักวิจัย และนักศึกษา ซึ่งโครงการ ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากฝ่ายไทยและฝรั่งเศส นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอเชิญผู้ที่สนใจพิจารณาส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 – 2561 ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดและกรุณาดำเนินการ ดังนี้
1. กรอกแบบฟอร์ม Annex A โดยระบุสาขาการวิจัย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบอย่างละเอียด
2. กรอกแบบฟอร์ม Annex B โดยกรอกรายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละปีที่ดำเนินกิจกรรมให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุด
3. กรอกหนังสือยืนยันการสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศส
4. แนบประวัติย่อผู้รับผิดชอบโครงการหรือหัวหน้าโครงการฝ่ายไทยและฝรั่งเศส
5. ลงนามรับรองในข้อเสนอโครงการโดยผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาระดับอธิการบดีหรือผู้มีอำนาจในการปฏิบัติราชการแทน
6. ขอให้นำเสนอโครงการฉบับภาษาอังกฤษในนามสถาบันอุดมศึกษาไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 6 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุดและสำเนา 5 ชุด) ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
กรณีส่งด้วยตนเอง มาส่งได้ที่สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ชั้น 10 ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
กรณีส่งทางไปรษณีย์ ขอให้ส่งลงทะเบียน (กรุงเทพฯ) หรือ EMS (ต่างจังหวัด) โดยจะถือเอาตราประทับไปรษณีย์ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เป็นสำคัญ (หากประทับตราหลังจากวันที่ 22 กรกฎาคม จะไม่รับพิจารณา)

แบบฟอร์มต่างๆ และคู่มือชี้แจงการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง
01 Call for proposals 2016 (pdf)
02 Front Page (pdf), 02 Front Page (word)
03 Annex a (pdf), 03 Annex a (word)
04 Annex_b (excel)
05 Confirm (pdf), 05 Confirm (word)
06 Guideline of good pratices (pdf)
07 Manual_2016 (pdf)

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะข้อเสนอโครงการที่มีรายละเอียดครบถ้วน และจัดส่งถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น และไม่รับพิจารณาใบสมัครที่จัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และทางโทรสาร

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวณัฏฐินี จารุวิจิตร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โทร 02 610 5394 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nuttinee.ohec@gmail.com

 

 

 

 

Comments


Secured By miniOrange