• Home»
  • Downloads »
  • เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับการออกวีซ่าสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มาแลกเปลี่ยนในสถาบันอุดมศึกษาไทย

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับการออกวีซ่าสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มาแลกเปลี่ยนในสถาบันอุดมศึกษาไทย

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับการออกวีซ่าสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มาแลกเปลี่ยนในสถาบันอุดมศึกษาไทย วันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 09.30 – 12.30 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ในการนี้ สำนักงานงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใคร่ให้ท่านกรอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจที่ได้รับหลังจากเข้าร่วมการประชุมเพื่อจะได้นำผลที่ได้รับไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานครั้งต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจ

  

 

 

 

Comments


Secured By miniOrange