• Home»
  • Announcements »
  • ทุกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้าประจำปี 2560 – 2561

ทุกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้าประจำปี 2560 – 2561

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (ซีมีเซียร์ก้า) ประเทศฟิลิปปินส์แจ้งว่าจะให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องแก่ประเทศไทย ประจำปี 2560 – 2561 ซึ่งผู้สมัครรับทุนระดับปริญญาโทต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี และปริญญาเอกอายุไม่เกิน 40 ปี และผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุน ขอให้ผู้สมัครรับทุนส่งเอกสารประกอบการรับสมัคร ดังนี้
1. ใบสมัครรับทุน SEARCA Application Form จำนวน 1 ฉบับ
2. ใบสมัครของมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ฉบับ
3. Transcript ตัวจริงประทับตรามหาวิทยาลัยและลายมือชื่อของนายทะเบียนหรืออธิการบดี โดยผู้สมัครระดับปริญญาโทต้องส่ง Transcript ระดับปริญญาตรี และผู้สมัครระดับปริญญาเอกต้องส่ง Transcript ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
4. สำเนาปริญญาบัตร โดยผู้สมัครจะต้องเขียนรับรองสำเนาถูกต้องว่า “Certified True Copy” ในเอกสารข้างต้น จำนวน 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองการทำงาน จำนวน 1 ฉบับ
6. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ฉบับ
7. ประวัติย่อ จำนวน 1 ฉบับ
8. เค้าโครงวิจัยโดยย่อที่ผู้สมัครจะเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ฉบับ
9. รูปถ่ายขนาดที่ใช้ทำหนังสือเดินทาง จำนวน 2 รูป
10. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
11. สำเนาผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย 550 คะแนน (paper-based) 293 คะแนน (computer-based) หรือ 80 คะแนน (internet-based) หรือ IELTS เท่ากับ 6.0 พร้อมเขียนรับรองสำเนาถูกต้องว่า “Certified True Copy) จำนวน 1 ฉบับ

ผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ http://searca.org/
index.php/scholarship/graduate-scholarship

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครรับทุนส่งเอกสารประกอบการรับสมัครไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 โดยจะถือเอาวันที่ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาลงตราประทับรับเอกสารเป็นสำคัญ

Comments


Secured By miniOrange