Monthly Archives: May 2016

Thai Universities Scholarships

Thai universities which are members of the ASEA-UNINET invite nationals of Cambodia, Laos, and Myanmar to apply for their scholarships of academic year 2016. 134 scholarships will be granted to…

ความร่วมมือในกรอบยุโรป ASEM WPP

KM สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ วันที่ 25 มีนาคม 2559 ความร่วมมือในกรอบยุโรป ASEM WPP        

คู่มือการปฏิบัติงานประจำปี 2558 สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน โครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Programme โครงการครูอาสาสมัครชาวจีนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยกับต่างประเทศ งานสารบรรณ        

SiTh Cover

Study in Thailand 2014

  Download  

Directory_2016

Directory of Coordinators for International Affairs in Thai Higher Education Institutions

Download      

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับการออกวีซ่าสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มาแลกเปลี่ยนในสถาบันอุดมศึกษาไทย

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับการออกวีซ่าสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มาแลกเปลี่ยนในสถาบันอุดมศึกษาไทย วันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 09.30 – 12.30 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แนวปฏิบัติการรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) ระเบียบเกี่ยวกับการตรวจลงตราสำหรับนักศึกษาต่างชาติ การตรวจลงตราและการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราสำหรับนักศึกษาต่างชาติ สรุปประเด็นปัญหาการออกวีซ่าและการตรวจลงตราสำหรับนักศึกษาต่างชาติและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา ประกาศการไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร ประกาศการอยู่เกินระยะเวลาที่ได้รับการอนุญาต ในการนี้ สำนักงานงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใคร่ให้ท่านกรอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจที่ได้รับหลังจากเข้าร่วมการประชุมเพื่อจะได้นำผลที่ได้รับไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานครั้งต่อไป แบบประเมินความพึงพอใจ         

CALL FOR PROPOSALS 2016: โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสดำเนินการโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research) มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาความร่วมมือว่าด้วยอุดมศึกษาและการวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนผู้สอน นักวิจัย และนักศึกษา ซึ่งโครงการ ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากฝ่ายไทยและฝรั่งเศส นั้น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอเชิญผู้ที่สนใจพิจารณาส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 – 2561 ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดและกรุณาดำเนินการ ดังนี้1. กรอกแบบฟอร์ม Annex A โดยระบุสาขาการวิจัย…

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีกำหนดจัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30-12.30 น. ณ ห้อง Mayfair Ballroom C ชั้น 11 โรงแรม The Berkeley Hotel Pratunam กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือด้านอุดมศึกษากับต่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา กรอบงานความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศต่างๆ ภายใต้การประสานงานของสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศและเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาที่ดูแลงานด้านต่างประเทศและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานด้านต่างประเทศร่วมกันโดยท่านสามารถดูรายละเอียดกำหนดการและลงทะเบียนเข้าร่วมงานดังกล่าวได้ตาม Link ด้านล่างนี้ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B58CNajmiE3IQkhMVjdkRWpEQ00 ภายในวันที่ 3…

2017 DUO-Thailand Fellowship Programme

The Office of the Higher Education Commission (OHEC), Ministry of Education, Thailands is pleased to announce the call for applications of 2017 DUO-Thailand Fellowship Programme. The purpose of the programme aims…

ทุกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้าประจำปี 2560 – 2561

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (ซีมีเซียร์ก้า) ประเทศฟิลิปปินส์แจ้งว่าจะให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องแก่ประเทศไทย ประจำปี 2560 – 2561 ซึ่งผู้สมัครรับทุนระดับปริญญาโทต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี และปริญญาเอกอายุไม่เกิน 40 ปี และผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุน ขอให้ผู้สมัครรับทุนส่งเอกสารประกอบการรับสมัคร ดังนี้1. ใบสมัครรับทุน SEARCA Application Form จำนวน 1 ฉบับ2. ใบสมัครของมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ฉบับ3.…


Secured By miniOrange