Yearly Archives: 2016

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการการประชุมอภิปรายด้านการเรียนการสอนภาษาจีนของสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วยสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีกำหนดจัดโครงการการประชุมอภิปรายการเรียนการสอนภาษาจีน: รูปแบบสากลและรูปแบบท้องถิ่น ในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 25 มีนาคม 2560 ณ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปแนวทางการดำเนินงานและความสำเร็จที่ผ่านมาของสถาบัน รวมไปถึงการศึกษาค้นคว้าการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนแนวทางใหม่และหาแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมและมีอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน โดยการประชุมฯ จะดำเนินรายการเป็นภาษาจีน ใน 4 หัวข้อย่อย ดังนี้ 1)   การเรียนการสอนภาษาจีนในรูปแบบท้องถิ่นและรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ 2)…

ข้อมูลผู้มีอำนาจลงนามหนังสือรับรองของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการขอวีซ่า

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้หารือร่วมกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เกี่ยวกับขั้นตอนและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการออกวีซ่าสำหรับบุคลากรและนักศึกษาต่างชาติที่มาแลกเปลี่ยนในสถาบันอุดมศึกษาไทย และได้ขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการรวบรวมข้อมูลตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามหนังสือรับรองของสถาบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการขอวีซ่าของบุคลากรและนักศึกษาต่างชาติในสถาบันอุดมศึกษาไทย ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใคร่ขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาในการให้ข้อมูลผู้มีอำนาจลงนามหนังสือรับรองของสถาบันอุดมศึกษา สำหรับใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการขอวีซ่าของบุคลากรและนักศึกษาต่างชาติในสถาบันอุดมศึกษาไทย ทั้งนี้ ขอความกรุณานำส่งเอกสารฉบับจริงไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามหนังสือ/เอกสารของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน (Microsoft Word format) ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามหนังสือ/เอกสารของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน (PDF format)

Music

Music Grant 2017

The Austrian government is offering 4 scholarships for Thai music students to study classical music / attend a workshop at one of Austria's universities of music and performing arts. Details…

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการนำร่องตามแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางวิชาการระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลดแบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการนำร่องตามแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางวิชาการระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  แบบรายงาน CLMV 59

11614124851161412485

นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาปีการศึกษา 2556

00 คำนำ01 รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่มีนักศึกษาต่างชาติ02 บทสรุปผู้บริหาร03 Executive Summary 04 content 05 ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จำแนกตามเพศเป็นรายสถาบัน06 ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จำแนกตามกลุ่มอายุเป็นรายสถาบัน07 ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จำแนกตามประเทศเป็นรายสถาบัน 08 ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายสถาบัน09 ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายประเทศ10 ตารางที่ 6 จำนวนและร้อยละนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จำแนกตามค่าใช้จ่ายในการศึกษาเป็นรายประเทศ11…

การจัดทำข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานต่างประเทศ ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2559

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานต่างประเทศ ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2559 ที่ Download 

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย Ton Duc Thang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

มหาวิทยาลัย Ton Duc Thang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยในระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วยทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (สอนเป็นภาษาเวียดนาม) จำนวน 10 ทุน และทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 10 ทุน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) สอนเป็นภาษาเวียดนาม จำนวน 5 ทุน และ 2) สอนเป็นภาษาไทย จำนวน 5 ทุน…

แบบสำรวจข้อมูลความร่วมมือไทย-ยูนนาน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาให้ข้อมูล ดังนี้ 1. แบบสำรวจข้อมูลและข้อเสนอรูปแบบความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในมณฑลยูนนาน 2. แบบแจ้งความประสงค์การมอบทุนให้แก่นักศึกษาจีนในมณฑลยูนนาน  

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติภายใต้กรอบข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่างสาขาการติดต่อสื่อสาร สาขาการศึกษา และสาขาสุขภาพ

ด้วยประเทศไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับประเทศสหรัฐอเมริกาดำเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติภายใต้กรอบข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative (LMI) English Support Project: Professional Communication Skills for Leaders) ให้แก่ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงของประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย วัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของข้าราชการระดับกลางถึงระดับสูงของประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่างที่ทำงานในสาขาเป้าหมาย 6 สาขา ได้แก่ การศึกษา การติดต่อสื่อสาร สุขภาพ เกษตรกรรม พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ…

2017 DUO-Thailand Fellowship Programme (Second Round)

The Office of the Higher Education Commission (OHEC), Ministry of Education, Thailands is pleased to announce the call for applications of 2017 DUO-Thailand Fellowship Programme (Second Round). The purpose of…


Secured By miniOrange