• Home»
  • Announcements »
  • แจ้งผลการคัดเลือกโครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศสที่ได้รับคัดเลือกประจำปี พ.ศ. 2559-2560

แจ้งผลการคัดเลือกโครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศสที่ได้รับคัดเลือกประจำปี พ.ศ. 2559-2560

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เวียนแจ้งสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2559-2560 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลไทยและรัฐบาลฝรั่งเศส นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศสประจำปี พ.ศ. 2559 - 2560 ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใคร่ขอประกาศรายชื่อโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศสที่ได้รับคัดเลือกประจำปี พ.ศ. 2559 - 2560 ดังนี้ Announcement Franco-Thai 2559-2560

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนโครงการที่ได้รับคัดเลือกในช่วงเดือนมกราคม 2559

Comments


Secured By miniOrange